Hotărâri Consiliul Local

Hotararea nr.95 privind rectificarea bugetului aferent anului 2017, urmare a Deciziei nr.1367 din 2017 a Directorului General al DGRFP Iasi.pdf

Hotararea nr.94 privind infiintarea unor drumuri colectoare-cai de acces,anul 2017.pdf

Hotararea nr.93 privind punerea la dispozitie in vederea operarii si administrarii unor bunuri de retur, anul 2017.pdf

Hotararea nr.92 privind actualizarea inventarului domeniului privat al Comunei Tiganasi anul 2017.pdf

Hotararea nr.91 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unui teren situat in extravilanul satului Mihail Kogalniceanu, anul 2017.pdf

Hotararea nr.90 privind aprobarea documentatiei pentru concesionarea prin licitatie publica a unor loturi de terenuri ce apartin domeniului prival al Comunei Tiganasi, anul 2017.pdf

Hotararea nr.89 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice, anul 2017.pdf

Hotararea nr.88 privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS, anul 2017.pdf

Hotararea nr.87 privind rectificarea bugetului pentru anul 2017.pdf

Hotararea nr.86 privind extindere retea electrica, anul 2017.pdf

Hotararea nr.112 Rectificare Buget aferent anului 2017.pdf

Hotararea nr.111 Validare Dispozitie nr.350 din 2017 a Primarului comunei Tiganasi.pdf

Hotararea nr.110 Aprobare Program Anual al Achizitiilor Publice forma finala.pdf

Hotararea nr.109 Actualizarea Inventarului Domeniului Public.pdf

Hotararea nr.108 Aprobare actualizare regulament serviciu de salubritate.pdf

Hotararea nr.107 Alegere Presedinte Sedinta.pdf

Hotararea nr.09-2018 aprobare rezultate inventariere generală a patrimoniului Comunei Ţigănaşi.pdf

Hotararea nr.09 aprobare rezultate inventariere generală a patrimoniului Comunei Tiganasi.pdf

Hotararea nr.09 aprobare rezultate inventariere generală a patrimoniului Comunei Ţigănaşi.pdf

Hotararea nr.08 Plan de ocupare 2018.pdf

Hotararea nr.06 -2018 aprobare plan de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2018.pdf

Hotararea nr.06 aprobare plan de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2018.pdf

Hotararea nr.05 insusirea unui raport de evaluare pentru un imobil proprietate privata, aprobare cuparare.pdf

Hotararea nr.04 insusirea unui raport de evaluare teren concesionat, aprobare vanzare, imputernicire primar semnare contract vanzare-cumparare.pdf

Hotararea nr.03 insusirea actualizarea Inventarului Domeniului Public al Comunei Tiganasi.pdf

Hotararea nr.02 aprobare retea scolarizare pentru anul scolar 2018-2019.pdf

Hotararea nr.01 aprobare stat de personal la data de 01.01.2018.pdf

Hotararea nr.01 -2018 aprobare stat de personal la data de 01.01.2018.pdf

Hotararea 99.pdf

Hotararea 98.pdf

Hotararea 97.pdf

Hotararea 96.pdf

Hotararea 101.pdf

Hotararea 100.pdf

HCL29-privind alegerea presedintelui de sedinta pt. o perioada de 3 luni.PDF

HCL28-privind aprobarea Regulamentului pt. eliberarea Autorizatiei de functionare si profil de activitate.PDF

HCL27- privind acordarea mandat special reprez. asociatului in vederea exprimarii votului AGA ARSACIS cu privire la caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu.PDF

HCL26-acordare mandat special reprez. asociatului in vederea exprimarii votului AGA ARSACIS-aderare com. Botesti, Neamt.PDF

HCL25-cu privire la transmiterea dreptului de concesiune conf. ctr. nr. 22592002 pt supraf. de 1000 mp-Cobzan Catalin.PDF

HCL24-cu privire la acordarea tichetelor sociale pt gradinita.PDF

HCL23-privind aprobarea studiului de fezabilitate si indicatori tehnico-ec. pt investitia Modernizare alei pietonale in sat Cirniceni.PDF

HCL22-privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri situate in intravilanul com Tiganasi.PDF

HCL21-NOMENCLATOR STRADAL.PDF

HCL20-PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE PUBLICARE A LISTELOR DEBITORILOR CARE INREGISTREAZA OBLIGATII FISCALE RESTANTE,PRECUM SI CUANTUMUL ACESTOR OBLIGATII.PDF

HCL nr.38-2017 privind informatiile de interes public.pdf

HCL 9-privind achizitionarea serviciului de consultanta, asistenta si reprezentare juridica a unitatii administrativ teritoriale Tiganasi.PDF

HCL 8-privind prelungirea valabilitatii Planului de Urbanism General si a RegulamentuluiLocal de Urbanism aferent P.U.G..PDF

HCL 7-privind asigurarea finantarii ca urmarea a modificarii TVA, la obiectivul Demolare si construire sediu administrativ al com. Tiganasi.PDF

HCL 6-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a modificarii TVA la investitia Demolare si construire sediu administrativ al com. Tiganasi.PDF

HCL 5-privind aprobarea finantarii ca urmare a modificarii TVA la obiectivul Reparatie capitala scoala Mihail Kogalniceanu in localitatea Mihail Kogalniceanu.PDF

HCL 4-privind aprobarea finantarii, ca urmare a modificarii TVA,la obiectivul Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Tiganasi.PDF

HCL 3-privind aprobarea indicatorilot tehnico-economici actualizati ca urmare a modificarii TVA,investitie Modernizare drumuri prin asfaltare in com. Tiganasi.PDF

HCL 26-2017-aprobare buget.pdf

HCL 2-privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pt. anul 2016 ce vor fi efectuate de catre persoanele apte de munca,beneficiare de ajutor social.PDF

HCL 18-RECTIFICARE BUGET LOCAL AFERENT ANULUI 2016.PDF

HCL 17-cu privire la incetarea ctr. de concesiune nr. 2615-2002-incheiat intre Com. Tiganasi si Turcanu Constantin.PDF

HCL 16-pentru aprobarea Programului anual al achizitiilor publice pt. 2016.PDF

HCL 15-privind desemnarea persoanelor care pot inlocui reprezentantul CL in ADIS.PDF

HCL 14-privind acordarea mandat special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS CU PRIVIRE LA ADERAREA Com. Gheraesti.PDF

HCL 13-privind acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA ARSACIS cu privire la aderarea Com. SAGNA.PDF

HCL 12-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice.PDF

HCL 11-privind aprobarea cuantumului lunar pt o singura persoana reprezentand munci ocazionale benef. de ajutor social, valabil pt anul 2016.PDF

HCL 10-privind aprobarea necesitatii si oportunitatii realizarii obiectivelor de investitii amenajare locuri de joaca pt copii in com. Tiganasi.PDF

HCL 1-cu privire la aprobarea bugetului general de venituri si cheltuieli.PDF

2018 Hotararea nr.14 Aprobare Program Anual de achizitii anul 2018.pdf

2018 Hotararea nr.13 Regulamentul de organizare si functionare Compartiment Asistenta Sociala.pdf

2018 Hotararea nr.12 Actualizarea Inventarului Domeniului Public.pdf

2018 Hotararea nr.11 Aprobarea documentatiei privind delegarea contractelor privind activitatiel de colectare si transport deseuri.pdf

2018 Hotararea nr.10 Aprobare Buget local anul 2018.pdf

Curs Valutar

Prognoza Meteo